Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > O nás

O nás

Co nabízíme?

Veřejnosti nabízíme široké spektrum vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a zároveň speciálně pedagogickou péči, přičemž klademe důraz na pozitivní, příznivé klima školy a školských zařízení, kde vládnou partnerské vztahy založené na vzájemné interakci.
Činnost základní školy vykonáváme s právní subjektivitou od 1. ledna 1993. V průběhu času docházelo na základě legislativy ke změnám v názvu školy, nicméně naše škola vždy plnila a plní roli školy pečující o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje tak komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům nejen ze Žatce, ale i ze širokého okolí. 

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v roce 2006 v souladu s legislativou ke změnu názvu školy z původního názvu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA na "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, SPECIÁLNÍ A LOGOPEDICKÁ, ŽATEC, DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY".
S účinností od 1. 9. 2013 v souvislosti s rozšířením poskytovaného vzdělání škola změnila název na "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC, DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY".

Filozofií naší školy je motto: JSME TU PRO DĚTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA poskytuje tyto obory vzdělání:

 • 79-01-B Základy vzdělání
  79-01-B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia 10 roků
 • 79-01-C Základní vzdělání
  79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků

Organizace školního roku 2023/2024

Škola sdružuje tato zařízení:

 • Základní škola s třídami pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona (dříve ZŠ praktická a ZŠ logopedická)
 • Základní škola s třídami běžného typu
 • Základní škola speciální
 • Základní škola a mateřská škola při nemocnici
 • Mateřská škola
 • Přípravná třída základní školy
 • Školní družina
 • Speciálně pedagogické centrum

Základní školu s třídami běžného typu provozujeme v rozsahu 1. - 5. ročníku. Základní školu s třídami dle § 16 odst. 9 ŠZ i základní školu speciální provozujme v rozsahu všech ročníků, základní školu (dříve logopedickou) v rozsahu 1. - 3. ročníku. Základní škola speciální zahrnuje 3 třídy se vzdělávacím programem pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a 1 třídu se vzdělávacím programem pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Žáci jsou hodnoceni klasicky známkami od 1 do 5, vyjma žáků ZŠ speciální, kde je hodnocení vyjádřeno slovně.

Přípravná třída základní školy je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
Provozujeme 2 přípravné třídy.

Mateřská škola má kapacitu 26 dětí.

Školní družinu provozujeme ve 2 odděleních. 

Pracovníci školy

Provoz školy zajišťuje 37 pedagogických a 8 nepedagogických pracovníků. Jejich kvalifikace odpovídá kvalifikačním požadavkům dle zákona o pedagogických pracovnících, k jejich profesnímu i osobnímu růstu přispívá účast na akcích, seminářích či konferencích rozšiřujících jejich dovednosti a kompetence, získávají nové nápady a motivace. Více PERSONÁLNÍ ROZVOJ ŠKOLY.

Silné ale i slabé stránky naší školy nejlépe vystihuje SWOT ANALÝZA:

Silné stránky

Slabé stránky

Vnější

Celospolečenské klima, změna názvu Předsudky laické i odborné veřejnosti
Umístění školy v centru města Chování žáků mimo školu
Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Nedostatek fin. prostředků na realizaci všech doporučení
Zřizovatel - Město Žatec Technický stav budov
Zpracování energetického auditu školy, výměna oken Zřizovatel - město (státní dotace)
Školská rada Skladba rodičů značné části našich žáků
Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích programů  
Spolupráce s institucemi ve městě  
Prezentace na veřejnosti v regionu  
 

Vnitřní  

Složení pedagogického sboru (stabilizovaný), jeho kreativita Skladba žáků (se sociálním znevýhodněním) 
Styl řízení školy (otevřený přístup ke všem rodičům a žákům) Menší samostatnost některých vyučujících 
Vnitřní klima školy  Provozní omezení, nedostatek prostoru 
Koncepce práce školy  Menší zájem části sboru o dlouhodobou koncepci 
Vytváření školního vzdělávacího programu Menší ztotožnění části sboru s nutností tvorby, časová náročnost, práce v týmu 
Zavádění inovativních forem vzdělávání Vývoj - změny - legislativní nejasnosti, někteří pedagogové žádají detailní vedení, podloženou zkušenost 
Profesionální ICT koordinátor Odloučená pracoviště, zajišťování předávání informací všem pracovníkům 
Dynamika v práci školy  Materiální a technické podmínky pro práci - nevyhovující stav části budov 
Funkční informační systém Náklady na cestovné (SPC) 
Ekonomické i lidské podmínky pro práci  
DVPP, kreativita, nové formy práce  
Podmínky pro zvyšování kvalifikace  
Mimorozpočtové zdroje   
Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s mentálním postižením)