Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2024
17
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2024
18 19 20 21
22 23 24 25
Dámské povídání
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > GDPR

GDPR 

Zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost a ve stejném duchu vychováváme i naše žáky. Rovněž tak se chováme k údajů zákonných zástupců a zaměstnanců, případně dalších osob, jejichž osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu s obecným nařízením EU na ochranu osobních údajů č. 2016/679 neboli GDPR (General Data Protection Regulation), jehož cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Účely zpracování

Zpracování osobních údajů, ke kterým škola nepotřebuje souhlas. Zpracování těchto údajů vyplývá ze zákonů, které takového údaje přesně definují (viz níže Právní základ):

 • údaje potřebné k plnění povinností vyplývajících ze zřizovací listiny, tj. zajištění předškolního a základního vzdělávání
 • údaje potřebné k plnění povinností vyplývajících z poskytování poradenských služeb SPC
 • údaje potřebné k plnění povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • údaje zpracovávané podle zvláštních předpisů (např. hlášení trestných činů, neomluvená absence, jednání přestupkové komise)
 • oprávněný zájem, např. údaje potřebné k zajištění ochrany práv školy (např. při uplatnění nároků u pojišťoven, v rámci BOZP, ohrožení života)

Zpracování osobních údajů, ke kterým škola potřebuje souhlas žáka, zákonného zástupce, zaměstnance:

 • získávání a zveřejňování fotografií, prezentace výtvarných a písemných děl žáků, pořizování a zveřejňování videozáznamů z aktivit školy. Tyto údaje osobní povahy jsou nezbytné pro školu z pohledu její prezentace na veřejnosti, zachycují život a historii školy a neodmyslitelně ke škole patří. Údaje používáme uvážlivě, s citem posuzujeme vhodnost ke zveřejnění.
 • další údaje - zejména údaj o zdravotní pojišťovně žáka, bankovním účtu zákonného zástupce, které vyžadujeme např. z důvodů správné komunikace v rámci BOZP, bezhotovostních plateb.

Právní základ

Na tomto právním základě shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zákonných zástupců:

 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon (zejména § 28, který upravuje údaje povinné dokumentace)
 • vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhl. č. 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání (o náležitostech plnění povinné školní docházky)
 • vyhl. č. 364/2005 Sb.,o dokumentaci škol a školských zařízení (upravuje rozsah a formu vedení školní matriky a způsob a obsah předávání údajů)
 • vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (zejména § 35 - náležitosti podání a § 68 - náležitosti rozhodnutí)
 • vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhl. č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (kterým se stanoví mj. obsah zprávy a doporučení školského poradenského zařízení)
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (§ 53 ost. 1 - povinnost školy sdělit údaje)
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Polici ČR (§ 66 - získávání informací)
 • zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (§ 5 odst. 2 - součinnost s orgány)
 • zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (§ 56 - zpráva o poměrech mladistvého)

Na tomto právním základě shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zaměstnanců:

 • zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (např. údaj o trestní bezúhonnosti)
 • zák. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců (údaje o dosažené kvalifikaci a předchozí praxi)
 • zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (např. údaje o osobách uplatňující slevy, výše zdanit. příjmu)

V praxi může dojít k situacím, kdy je nutno zpracovat údaje i na jiném než výše uvedeném právním podkladě. Vždy respektujeme zákon a chráníme zájem subjektu osobních údajů.

Kategorie údajů

Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres Louny, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává zejména tyto údaje:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, rodné jméno, adresa trvalého pobytu, občanství, podpis. Jedná se o údaje, které vedou k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci žáka, zákonného zástupce, zaměstnance.
 • Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní spojení, email, ID datové schránky. Nutné údaje pro komunikaci mezi školou a ostatními účastníky.
 • Školní matrika: třída, ročník, vzdělávací program, výchovné opatření, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkouškách.
 • Údaje vyplývající z poradenských služeb: jméno, příjmení, datum narození,jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, škola, třída, ročník, důvod vyšetření, podpůrné opatření, znevýhodnění, vzdělávací program, závěry poradenské služby, informace o zdravotním stavu, průběhu vzdělávání a chování
 • Personální a mzdová agenda: identifikační a kontaktní údaje (viz výše), pracovní pozice, datum nástupu do zaměstnání, délka pracovního poměru, složky platu, platová třída, stupeň a postup, dosažená kvalifikace, průběh předchozí praxe, bezúhonnost, zdravotní pojišťovna, pobírání důchodu, informace o dětech (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, vzdělávání), číslo bankovního účtu, nařízené srážky z platu
 • Údaje o průběhu vzdělávání: klasifikace, prospěch, chování,docházka, vzdělávací obsah, informace rodičům. Jedná se o údaje v třídní knize a třídním výkazu.
 • Údaje zpracovávané dle zvláštních předpisů: jméno, příjmení, datum narození, informace o prospěchu, chování, průběhu vzdělávání, spolupráci s rodinou, aj. Tyto údaje zpracováváme a předáváme na základě vyžádání orgánů veřejné moci (Policie ČR, soudy, odbor sociálních věcí apod.).
 • Další údaje: údaje o zdravotní pojišťovně, číslo bankovního účtu, informace o sourozencích, informace o svěření do péče v případě rozvodu, případně další informace (tyto údaje zpracováváme pouze vyžaduje-li to konkrétní situace a je-li k nim dán souhlas či vyplývají z oprávněného zájmu)
 • Fotografie, díla vytvořená ve škole: fotografie z různých školních akcí, výtvarné, slohové či písemné projevy (tyto údaje zachycují aktivity a historii školy, použití při prezentaci školy na webových stránkách, FB profilu, výstavách aj. Vždy se ke zpracování a uchovávání vyžaduje souhlas.

Subjekty údajů jsou děti a žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci,klienti speciálně pedagogického centra, případně další osoby.
Údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Oprávněný zájem

V některých případech zpracováváme takové osobní údaje, které slouží k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů školy. Takové zpracování lze provádět bez souhlasu. Rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je však omezen a uplatnění tohoto důvodu zpracování, tedy oprávněného zájmu, pečlivě posuzujeme.
Příklady zpracování osobní údajů:

 • za účelem zajištění bezpečného vyzvednutí dítěte z MŠ, žáka se školy či ze školní družiny
 • nezbytných pro zajištění denního režimu dítěte či žáka s ohledem na probíhající střídavou péči
 • za účelem objasnění změny chování dítěte, žáka, tedy k zajištění povinností školy na vzdělávání dětí a žáků
 • zpracování osobních údajů nezbytných pro realizaci řádného vzdělávání podle schopností a dovedností žáka (zařazení do vzdělávacího programu)
 • za účelem poskytnutí pomoci při ohrožení života
 • za účelem prezentace a zachycení aktivit školy v rozumné míře

Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší školy. Vybrané osobní údaje dále mohou být poskytovány a zpracovávány externími subjekty (zpracovatelé). Zpracování osobních údajů mohou pro školu provádět pouze zpracovatelé buď na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo zpracovatelé vyplývající ze zákona. Škola poskytuje osobní údaje těmto příjemcům:

  • MŠMT ČR, ČŠI, zřizovatel
  • kontrolní orgány
  • školící firmy (vystavení certifikátu o absolvování)
  • zpracování mezd
  • zpracování BOZP
  • evidence žáků (systém Bakaláři)
  • orgány zajišťující dotace a projekty
  • Police ČR, soudy, OSV, OSPOD
  • zdravotní pojišťovny, OSSZ, finanční úřad, ostatní pojišťovny

Doba, po kterou jsou údaje uloženy

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání školní docházky dítěte či žáka, po dobu trvání pracovní smlouvy a v případě klienta SPC po dobu využívání služeb speciálně pedagogické centra. Osobní údaje dále uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na aktualizaci nebo opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Na žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci je třeba vést prokazatelným způsobem s garancí identity původce žádosti, tedy žádost je nutno zaslat pomocí datové schránky nebo e-milem s elektronickým podpisem. Pokud uvedené způsoby komunikace nelze uplatnit, je potřeba dostavit se se žádostí osobně či zaslat poštou.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer),
 • osobní odpovědnost osob, které mají přístup k osobním údajům,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • skartace nepotřebných údajů,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • nastavena pravidla ochrany osobních údajů při práci s IT technikou.

Kontakty

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky: s6nj3wz,
 • e-mailu: zvlszatec@quick.cz,
 • pošty na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Dvořákova 24, 438 01 Žatec,
 • osobní návštěvy v pracovně ředitelky školy.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53,
e-mail: gdpr@vladar.cz, tel: +420 353 399 708.